Aktuální informace o očkování proti „mexické chřipce“

Hemodialyzovaní nemocní budou zavzati v rámci pandemického plánu do skupiny pacientů určených přednostně k vakcinaci.

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

na základě našich opakovaných žádostí na MZd ČR a skutečnosti, že řada zdravotnických pracovníků odmítla vakcinaci proti viru H1N1 (a tím byl získán prostor pro možnost vakcinace i dalších skupin nemocných), bylo vakcinační komisí MZd dodatečně odsouhlaseno, že hemodialyzovaní nemocní budou zavzati v rámci pandemického plánu do skupiny pacientů určených přednostně k vakcinaci
(za významnou pomoc při těchto jednáních děkuji prof. Dusilové Sulkové).
Tato skutečnost nám byla potvrzena mailem jak MUDr. Sajdlovou (vedoucí odboru zdravotní péče MZd), tak prof. Prymulou, předsedou české vakcinologické společnosti.

Jelikož nám bylo sděleno, že generování seznamů hemodialyzovaných nemocných (vakcinace se netýká peritoneálně dialyzovaných z důvodu jejich menšího epidemiologického rizika) prostřednictvím MZd je problematické a zdlouhavé, byly jsme požádáni o to, abychom dodali patřičné seznamy nemocných, kterých se vakcinace bude týkat a tím celou situaci urychlili.

Pro zajištění vakcinace hemodialyzovaných pacientů je nyní obratem potřeba zajistit toto:

všechna dialyzační pracoviště mají co nejdříve (během několika dní) sestavit seznamy pacientů v chronickém hemodialyzačním programu (vázáno na kódy výkonů chronická hemodialýza – 18522 či chronická hemodiafiltrace – 18550) pro jednotlivé pojišťovny (tj. pro každou pojišťovnu seznam zvlášť).
seznam musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, r.č., pojišťovnu, základní dg a uvedení, že se jedná o pacienta chronicky hemodialyzovaného.
další sloupec seznamu musí obsahovat, zda dle názoru lékaře daný pacient může či by neměl (ze zdravotních důvodů - například současná aktivní jiná závažná infekce, velmi krátká life-expectancy) být očkován – touto informací se ušetří další "kolo" aktualizací seznamů, tj. k pacientům se vakcína dostane dříve.
Seznamy je třeba předat pojišťovnám (max. do týdne) dle místní příslušnosti (pobočkám pojišťoven). Jejich prostřednictvím (a po jejich odsouhlasení) pak budou seznamy rozeslány příslušným vakcinačním centrům, kde bude vakcinace prováděna.
První dávky vakcíny by měly v ČR být k dispozici od 20. 11. 2009.


Za výbor ČNS
Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Spoluautor:
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.