Návrh nového znění stanov ČNS

K nahlédnutí Návrh nového znění stanov ČNS.

Úplné znění stanov „České nefrologické společnosti”
(ve znění změn schválených valnou hromadou dne...........2010 v Praze)


Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení: Česká nefrologická společnost (dále jen "ČNS")
 2. Sídlo ČNS je U nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

Článek II
Právní postavení ČNS

 1. ČNS je dobrovolnou a nezávislou odbornou lékařskou společností a sdružuje členy na základě společného úsilí o naplnění cílů ČNS.
 2. ČNS udržuje styky s ostatními odbornými lékařskými společnostmi.
 3. ČNS je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra ČR.

Článek III
Cíl činnosti ČNS

 1. Cílem ČNS je:
   1. dbát o rozvoj nefrologie jako integrální součásti medicíny a zavádění vědecky podložených poznatků tohoto oboru,
   2. podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oboru nefrologie a uplatňování jejích výsledků v praxi,
   3. podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti medicíny,
   4. zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi včetně mezinárodních,
   5. spolupracovat se zákonodárnými orgány, orgány veřejné správy, zdravotními pojišťovnami a Českou lékařkou komorou zejména ve věcech právní úpravy lékařské péče,
   6. vypracovávat a doporučovat standardy pro poskytování lékařské péče v oboru nefrologie,
   7. podílet se ve spolupráci s jinými odbornými institucemi na posudkové a expertní činnosti v oboru nefrologie,
   8. podílet se na výchově a dalším vzdělávání lékařů,
   9. rozvíjet mezinárodní spolupráci,
   10. hájit odborné zájmy všech svých členů.
 2. ČNS je založena za jiným účelem než podnikáním.

Článek IV
Členství

 1. Členství v ČNS je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem ČNS se může stát vysokoškolsky vzdělaná fyzická osoba působící v oboru nefrologie, má doporučení 1 člena ČNS a souhlasí se stanovami a cíli ČNS.
 3. Mimořádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli ČNS a má doporučení ke členství od dvou řádných členů ČNS.
 4. O členství rozhoduje výbor ČNS na základě podané přihlášky.
 5. Výbor ČNS stanoví obsah a formu přihlášky. Přihláška obsahuje pouze nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství a k obsahu evidence členů.
 6. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru ČNS o přijetí za člena.
 7. Členství zaniká:
   1. vystoupením člena písemným oznámením výboru ČNS,
   2. úmrtím člena,
   3. vyloučením,
   4. zánikem ČNS.
 8. Důvodem vyloučení je zejména:
   1. závažné porušení stanov ČNS, které je nepřijatelné pro další setrvání člena v ČNS,
   2. závažné porušení povinnosti při výkonu funkce v ČNS
   3. ohrožení dobré pověsti ČNS,
   4. neplacení členských příspěvků dva roky po sobě.
 9. Návrh na vyloučení může podat řádný a čestný člen ČNS kterémukoliv členu výboru nebo RK s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 15 dní před jednáním výboru ČNS o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.
 10. O vyloučení rozhoduje výbor ČNS. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů. Proti rozhodnutí výboru ČNS o vyloučení se může člen odvolat k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Člen, o jehož vyloučení se jedná musí být přizván na jednání výboru ČNS o vyloučení. Totéž platí o valné hromadě.
 11. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství, ale nejdříve po 1 roce od ukončení.
 12. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Článek V
Čestné členství

 1. Výbor ČNS může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj nefrologie.
 2. Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv člen ČNS.
 3. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí výboru ČNS, poruší-li závažným způsobem stanovy ČNS nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst ČNS.

Článek VI
Evidence členů

 1. Evidenci členů ČNS (dále jen "evidence") vede výbor ČNS v elektronické podobě.
 2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a čestných členů a o právních vztazích členů k ČNS.
 3. Evidence je přístupná všem členům.

Článek VII
Práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen má právo zejména:
   1. podílet se na činnosti ČNS,
   2. volit členy orgánů ČNS,
   3. být volen do orgánů ČNS,
   4. obracet se na orgány ČNS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
   5. být informován o činnosti ČNS.
 2. Mezi povinnosti řádného člena patří zejména:
   1. dodržovat stanovy ČNS a jiné předpisy ČNS přijaté,
   2. aktivně se podílet na plnění cílů ČNS,
   3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČNS,
   4. platit členské příspěvky ve stanovené výši.
 3. Mimořádný člen má právo zejména:
   1. podílet se na činnosti ČNS,
   2. obracet se na orgány ČNS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
   3. být informován o činnosti ČNS.
 4. Mimořádný člen má povinnost
   1. dodržovat stanovy ČNS a jiné předpisy ČNS přijaté,
   2. aktivně se podílet na plnění cílů ČNS,
   3. platit členské příspěvky.
 5. Práva a povinnosti člena ČNS jsou vázána na osobu člena ČNS a nejsou převoditelná na jiné osoby.
 6. Čestný člen má, nestanoví-li tyto stanovy jinak, práva a povinnosti řádného člena, jen s jedinou výjimkou - odpadá povinnost platit členské příspěvky.

Článek VIII
Orgány ČNS

 1. Orgány ČNS jsou:
   1. valná hromada
   2. výbor ČNS
   3. revizní komise
   4. smírčí komise.

Článek IX
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČNS.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové ČNS.
 3. Valnou hromadu svolává výbor ČNS dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
 4. Výbor ČNS svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna pětina řádných členů ČNS, člen výboru ČNS nebo revizní komise. Výbor ČNS svolá valnou hromadu vždy podle článku X odst. 8 těchto stanov.
 5. Valná hromada zejména:
   1. rozhoduje o změnách stanov ČNS,
   2. projednává úkoly ČNS pro příslušné období, výroční zprávu ČNS,
   3. bere na vědomí rozpočet ČNS a roční účetní závěrku,
   4. odvolává členy výboru ČNS,
   5. volí a odvolává smírčí komisi,
   6. volí volební komisi
   7. rozhoduje o rozpuštění ČNS.
 6. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zasílanými členům a čestným členům nejméně 15 dnů před termínem jednání. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě kratší než 15 dnů před termínem jejího konání, a to i elektronicky.
 7. Valné hromady se mohou účastnit čestní členové ČNS a z rozhodnutí výkonného výboru i další přizvaní hosté.
 8. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
 9. Nesejde-li se usnášení schopná valná hromada, vyčkají přítomní po dobu 30 minut od oznámeného času zahájení jednání. Jednání může být zahájeno a prohlášeno za usnášení schopné, je-li přítomno alespoň 50 řádných členů ČNS. Usnesení valné hromady je v takovém případě platné, pokud pro něj hlasovaly 2/3 zúčastněných.
 10. Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případech, které k takovému rozhodování určí.
 11. Usnášení schopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený člen výboru ČNS na základě listiny přítomných členů.
 12. O valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
   1. místo a dobu konání valné hromady
   2. jméno a příjmení předsedajícího
   3. popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady
   4. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
   5. obsah protestu člena ČNS, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá
 13. K zápisu se přiloží návrhy předložené valné hromadě k projednání.
 14. Výbor ČNS zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda nebo I. místopředseda ČNS a další člen výboru
 15. Zápis o valné hromadě je členům přístupný formou dálkového přístupu (= elektronicky na webových stránkách ČNS).
 16. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu ČNS po celou dobu jeho existence.

Článek X
Výbor ČNS

 1. Výbor ČNS je statutárním orgánem ČNS. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor ČNS má nejméně 13 členů.
 3. Členy výboru ČNS volí členové ČNS (dvoukolově).
 4. Členství ve výboru ČNS je 4leté s výjimkami stanovenými těmito stanovami.
 5. Těmito výjimkami je funkční období člena, který se stal I. místopředsedou (elect), neboť v následujícím funkčním období je předsedou a v dalším, navazujícím funkčním období je II. místopředsedou (past).
 6. Výbor ČNS volí ze svých členů na prvním zasedání po volbách I. místopředsedu a sekretáře výboru ČNS.
 7. Do těchto vrcholných funkcí ČNS nemohou být voleni ti členové výboru, kteří jsou současně ve funkci vedoucího manažera v privátní firmě, která se zabývá výrobou zdravotnické techniky a/nebo dalších léčebných prostředků.
 8. K zajištění kontinuity činnosti výboru se I. místopředseda (elect) stává v následujícím funkčním období předsedou. Předseda se stává v následujícím funkčním období II. místopředsedou (past).
 9. Předseda, I. místopředseda, II. místopředseda a sekretář tvoří předsednictvo výboru, které řídí činnost ČNS v období mezi zasedáními výboru ČNS. Funkční období předsedy, místopředsedů a sekretáře je dvouleté. Po skončení funkčního období II.místopředsedy (past) je po následující 2 roky vyloučena jeho kandidatura na další funkci v předsednictvu výboru. Funkci sekretáře výboru lze zastávat jen po 2 dvouletá období konsekutivně po sobě. Poté je na 2 roky vyloučena kandidatura bývalého sekretáře na funkci v předsednictvu výboru. Každé dva roky se volí tolik členů výboru, kolika skončilo čtyřleté období členství ve výboru. Tito členové mohou znovu kandidovat v následujících volbách.
 10. Členství předsedy, I. místopředsedy a II. místopředsedy ve výboru ČNS skončí až po uplynutí jejich funkčního období v časovém sledu I. místopředseda – předseda - II. místopředseda.
 11. Uvolní-li se místo předsedy předčasně, nastupuje na místo předsedy bezodkladně I. místopředseda, který pak funkci předsedy vykonává do konce funkčního období předsedy, jehož nahradil, a následně ve svém řádném funkčním období.
 12. Uvolní-li se místo I. místopředsedy předčasně, zvolí výbor nejpozději do 60 dnů nového I. místopředsedu, který nastoupí do funkčního období I. místopředsedy, jehož ve funkci nahrazuje.
 13. Uvolní-li se místo sekretáře předčasně, zvolí výbor nejpozději do 60 dnů nového sekretáře, který nastoupí do funkčního období sekretáře, jehož ve funkci nahrazuje.
 14. Zanikne-li členství ve výboru ČNS v průběhu čtyřletého volebního období, nastupuje na uvolněné místo náhradník z předchozích voleb do výboru. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni.
 15. Klesne-li počet členů výboru ČNS pod 4 a všichni náhradníci již nastoupili do funkce ve výboru, svolá výbor ČNS mimořádnou valnou hromadu.
 16. Výbor ČNS zasedá podle potřeby, nejméně však 4x ročně.
 17. Členství ve výboru zaniká:
   1. odstoupením,
   2. úmrtím,
   3. odvoláním valnou hromadou,
   4. zánikem členství v ČNS.
 18. Výbor ČNS zejména:
   1. koordinuje činnost ČNS,
   2. rozhoduje o přijetí za člena ČNS a o vyloučení člena,
   3. volí I. místopředsedu a sekretáře,
   4. svolává valnou hromadu,
   5. schvaluje rozpočet ČNS a roční účetní závěrku,
   6. schvaluje vnitřní předpisy ČNS,
   7. vydává výroční zprávu ČNS,
   8. hospodaří s majetkem ČNS,
   9. rozhoduje o zřízení poradních orgánů ČNS.
 19. Výbor ČNS je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor ČNS rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas I. místopředsedy.
 20. K zajištění činnosti může výbor ČNS zřídit sekretariát ČNS.
 21. Výbor ČNS vyhotovuje ze svého zasedání zápisy, které jsou zaslány v elektronické podobě nebo v písemné všem členům výboru nejpozději do 14 dnů po zasedání. Zápisy jsou archivovány po celou dobu existence ČNS.

Článek XI
Revizní komise ČNS

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem ČNS. Za svou činnost odpovídá valné hromadě ČNS.
 2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
 3. Členství v revizní komisi je 4leté.
 4. Členy revizní komise volí řádní členové ČNS dvoukolově v termínu shodném s termínem voleb do výboru.
 5. Člen revizní komise nemůže být členem výboru ČNS.
 6. Revizní komise:
   1. kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu ČNS,
   2. dohlíží na dodržování zákonů a stanov ČNS při činnosti ČNS a na plnění usnesení valné hromady ČNS.
 7. Členové revizní komise jsou při své činnosti oprávněni:
   1. nahlížet do účetních knih a všech dokladů a dokumentů ČNS a kontrolovat v nich obsažené údaje,
   2. navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy ČNS.
 8. Revizní komise volí ze svého středu předsedu na funkční období 2 let.
 9. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se jednání výboru ČNS s hlasem poradním. Členům revizní komise jsou zasílány zápisy z jednání výboru ČNS.
 10. Zasedání revizní komise se konají nejméně 1x ročně.
 11. Revizní komise předkládá valné hromadě 1x ročně zprávu o své kontrolní činnosti.
 12. Revizní komise je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá usnesení nadpoloviční většiny členů.

Článek XII
Volby

 1. Volby členů výboru ČNS, revizní komise a náhradníků probíhají korespondenčním nebo elektronickým způsobem dvoukolově. Způsob volby stanoví výbor ČNS při vyhlášení voleb.
 2. Volby do výboru ČNS a do revizní komise vyhlašuje výbor ČNS nejpozději 3 měsíce (obvykle 5-6 měsíců) před skončením funkčního období předchozího výboru ČNS.
 3. Volby řídí volební komise. Volební komise je volená valnou hromadou ČNS. Požadavek na ustavení Volební komise předkládá valné hromadě výbor ČNS při potřebě vyhlášení nových voleb do společnosti.
 4. Kandidáty na členy výboru ČNS a členy revizní komise navrhují jen řádní členové a čestní členové ČNS. (l. kolo voleb).
 5. Volební komise sestaví z předložených návrhů samostatnou kandidátku pro volby do výboru a pro volby do revizní komise pro 2.kolo s dvojnásobným počtem kandidátů než je počet členů, kteří se volí do výboru a revizní komise.
 6. Kandidátka je zaslána všem řádným a čestným členům k hlasování.
 7. Člen ČNS může být uveden na kandidátce do výboru ČNS i na kandidátce do revizní komise. Je-li zvolen členem obou orgánů, musí volební komisi sdělit písemně, faxem nebo e-mailem do 3 dnů ode dne, kdy mu je oznámen výsledek voleb, pro členství v kterém z orgánů se rozhodl. Pokud toto nesdělí, potvrdí volební komise jeho zvolení členem výboru.
 8. Hlasování je prováděno označením maximálně počtu volených členů z kandidátů na kandidátce do výboru a z kandidátů na kandidátce do revizní komise. Kandidátka s vyznačeným hlasováním musí být doručena do sídla ČNS nebo v případě elektronických voleb zaslána elektronicky nejpozději v termínu stanoveném při vyhlášení voleb.
 9. Členy výboru ČNS jsou zvoleni kandidáti, kteří se umístili na místech odpovídajících počtu volených členů. Náhradníky do výboru jsou zvoleni kandidáti, kteří se umístili na dalších 6 místech. Členy revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří se umístili na místech odpovídajících počtu volených členů.
 10. Náhradníky do revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří se umístili na dalších 3 místech. Při rovnosti hlasů se rozhodne losem. Podrobnosti losování stanoví volební řád.
 11. Hlasy řádných členů a čestných členů se sčítají společně.
 12. Volba je platná zúčastní-li se jí nejméně 1/5 všech řádných členů ČNS. V případě, že se volby nezúčastní potřebný počet řádných členů, musí výbor ČNS vyhlásit do 1 měsíce nové volby.
 13. Volební komise organizuje vždy volbu I. místopředsedy a sekretáře.
 14. Volební komise sestaví z předložených návrhů kandidátku pro volbu I. místopředsedy a sekretáře, kterou předloží členům výboru k hlasování.
 15. Hlasování je prováděno označením jednoho z kandidátů na kandidátce. Zvolen je ten z kandidátů, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů. Druhé kolo voleb se provede jen při rovnosti hlasů kandidátů anebo při větším počtu kandidátů, kteří nezískali nadpoloviční většinu hlasů. Jen dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postupují do 2. kola. Při rovnosti hlasů v 2. kole se rozhodne losem. Podrobnosti losování stanoví volební řád
 16. Podrobnosti voleb upraví volební řád, který připraví volební komise.

Článek XIII
Smírčí komise

 1. Valná hromada může rozhodnout o zřízení smírčí komise a o úpravě jednání před ní.
 2. Smírčí komise se snaží o dobrovolné smírné řešení sporu mezi členy, který se týká výkonu členských práv.
 3. Proti rozhodnutí smírčí komise může člen, který je účastníkem smíru, podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností tak, že rozhodnutí smírčí komise buď potvrdí, nebo rozhodnutí smírčí komise změní a návrhu člena vyhoví.
 4. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Článek XIV
Jednání jménem ČNS

 1. Jménem ČNS jednají navenek předseda a místopředsedové výboru ČNS každý z nich samostatně.
 2. Podepisování jménem ČNS se děje tak, že podepisující připojí k napsanému nebo otištěnému názvu ČNS svůj podpis.
 3. Předseda a místopředsedové informují o právních úkonech učiněných navenek nejbližší zasedání předsednictva výboru ČNS.

Článek XV
Zásady hospodaření

 1. ČNS hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména
   1. členské příspěvky
   2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
   3. výnosy majetku ČNS
   4. příjmy z vlastní činnosti,
   5. příspěvky z veřejných rozpočtů.
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem.
 4. Návrh rozpočtu předkládá výboru ČNS předseda. Není-li rozpočet na následující kalendářní rok schválen do 31. 12. roku předcházejícího, postupuje se podle návrhu rozpočtu tak, že měsíčně může být na činnost sdružení použita jedna dvanáctina rozpočtovaných prostředků dle návrhu rozpočtu. Po schválení rozpočtu se zúčtují příjmy a výdaje od 1.ledna do dne schválení rozpočtu vůči schválenému rozpočtu.
 5. Zisk ČNS je používán k rozvoji aktivit ČNS nebo na správu ČNS a nemůže být rozdělován členům ČNS ani jiným osobám.

Článek XVI
Zánik ČNS

 1. ČNS zaniká z důvodů stanovených zákonem.
 2. O dobrovolném rozpuštění ČNS rozhoduje valná hromada, na které musí být v době rozhodnutí přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 3. Majetkové vypořádání ČNS se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady. Likvidátora v případě zániku ČNS jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje výbor ČNS.
 4. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí výboru ČNS.

Článek XVII
Závěrečná ustanovení

 1. ČNS má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Členové přípravného výboru ČNS a účastníci přípravné valné hromady ČNS, kteří písemně projevili svůj souhlas se vstupem do ČNS se staly členy ČNS dnem její registrace Ministerstvem vnitra České Republiky.
 3. Dojde-li mezi členy ČNS ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výbor ČNS.
 4. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy z 22. 11. 2005.

V Praze dne .................2010

Předseda sdružení 2008-2010: doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.