Programové prohlášení výboru ČNS 2008-2010

Projednáno a odsouhlaseno na jednání výboru ČNS dne 19. listopadu 2008

Obecné výchozí body činnosti ČNS

ČNS, občanské sdružení, je dobrovolnou a nezávislou odbornou lékařskou společností sdružující členy na základě společného úsilí o naplnění cílů ČNS. Mezi základní cíle činnosti ČNS patří péče o rozvoj oboru nefrologie ve všech jeho složkách – odborné, vědeckovýzkumné i výukově-vzdělávací. Zároveň ČNS zastupuje zájmy svých členů ve vztazích a spolupráci s jinými odbornými sdruženími či organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, s orgány veřejné správy, zdravotními pojišťovnami a Českou lékařkou komorou. Konečně ČNS doporučuje standardy pro poskytování lékařské péče v oboru nefrologie a podílí se na posudkové a expertní činnosti v oboru nefrologie.

Konkrétní oblasti činnosti ČNS

V následujících dvou letech 2008-2010 se činnost výboru ČNS bude soustředit na naplnění úkolů v následujících oblastech:

 1. odborné akce ČNS a spolupráce
  1. odborné akce
   1. nefrologické dny – 4-5x do roka, vhodná spolupráce s jinými odbornými společnostmi (praktiční lékaři, diabetologové, internisté, kardiologové)
   2. celonárodní nefrologické akce
    1. 2009: 3. edukační sympózium ČNS ve spolupráci s Nadací Jana Broda a Českou asociací sester - ´09 Jan Brod Memorial Lecture; 23.+ 24.4.2009 v Poděbradech
    2. kongres ČNS; 10.-12.6.2010 v Praze
   3. akce s mezinárodní účastí
    1. Nephrology Winter School – 9. postgraduální kurz, 24.-26.1.2009
    2. trilaterální česko-polsko-německé sympózium Fórum mladých výzkumníků; prezentace prací mladých výzkumníků do 35 let; září/říjen 2009
  2. spolupráce s jinými odbornými společnostmi
   1. Česká diabetologická společnost
   2. Česká transplantační společnost
   3. Česká společnost pro hypertenzi
   4. Česká společnost všeobecného lékařství
   5. Česká urologická společnost
   6. Česká společnost pro metabolismus a výživu
   7. Pracovní skupina dětských nefrologů ČPS JEP
  3. mezinárodní spolupráce
   1. spolupráce s ERA/EDTA
    1. oblast vzdělávacích programů (CME)
    2. stipendia
    3. cena ERA/EDTA za nejlepší práci mladým autorům do 35 let na národním kongresu
   2. příprava na spoluorganizování ERA/EDTA kongresu v Praze 2011
   3. čerpání z fondů EU v rámci aktivity NephroQUEST (podpora národních registrů)
   4. spolupráce se Slovenskou nefrologickou společností
  4. jiné akce
   1. podpora a propagace World Kidney Day (12.3.2009) ve spolupráci s Českou nadací pro nemoci ledvin
   2. podání bidu na organizování 14. kongresu ISPD (International Society of Peritoneal Dialysis) v Praze v roce 2012
 2. oblast vnitřních aktivit ČNS
  1. členská základna
   1. dokončení elektronické registrace členů a přenesení komunikace s členy do čistě elektronické podoby (pomocí e-mailu)
   2. zveřejnění přehledu čestných členů na webových stránkách společnosti
  2. registry
   1. RDP (Registr dialyzovaných pacientů)
    1. ustavení Rady registru a stanovení pravidel její činnosti a kompetencí
    2. definování podmínek přístupu k datům z RDP a možností jejich využití
    3. definování požadovaných výstupů (statistická ročenka, sumarizace národních dat pro potřeby kongresu)
    4. vytvoření Registru nemocných s renální insuficiencí
    5. stanovení pravidel fungování této části registru a jeho návaznost na NephroQUEST
    6. zahájení rutinního sběru dat v definovaných oblastech
   2. CRRB (Český Registr renálních biopsií)
    1. definování podmínek přístupu k datům z CRRB a možností jejich využití
    2. definování požadovaných výstupů (statistická výstupy na web, sumarizace národních dat pro potřeby kongresu)
    3. definování pravidelných schůzek a odborných výstupů z registru
  3. granty ČNS
   1. vědecké
    1. samostatné projekty či v návaznosti na jiné granty
    2. především zaměřené na podporu mladých výzkumníky do 35 let
    3. maximální podpora na grant 150.000.-Kč
    4. celkový objem na vědecké granty 500.000.-Kč/rok
   2. cestovní
    1. 4x ročně do výše 30.000.-/1 cestu na kongres či sympózium
    2. udělení podmíněno aktivní účastí (přednáška, poster)
    3. limitováno věkem uchazeče (do 35 let)
    4. podmínkou členství v ČNS a zaplacené členské příspěvky alespoň za 2 roky
   3. jiné
  4. ceny a ocenění udílené ČNS
   1. výroční cena ČNS za nejlepší originální publikaci v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2008 a 2009
   2. výroční cena ČNS za nejlepší monografii v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2008 a 2009
   3. ceny za nejlepší přednášku a poster na národním nefrologickém kongresu 2010
   4. udělení čestných členství 1-2 kandidátům/rok za rozvoj nefrologie
  5. webové stránky ČNS
   1. změna designu webových stránek s jejich restrukturalizace
   2. přidání nových domén (automatické zasílání novinek, statistické prvky atd.)
   3. vytvoření simplifikované anglické verze stránek
   4. vytvoření systému pro automatické zasílání abstrakt a registrací na kongresy ČNS
  6. doporučené postupy ČNS
   1. zahájení práce na doporučených postupech ČNS v oblasti vyšetřovacích postupů a léčby vybraných onemocnění
   2. vznik doporučených postupů de novo či přihlášení se k mezinárodním guidelinům aplikovatelným na české podmínky
  7. jiné
   1. změna stanov ČNS
    1. návrh nutných změn ve stanovách s jejich diskutováním na webu společnosti
    2. registrace nové verze stanov
   2. navázání užších kontaktů se státními autoritami v oblasti lékové politiky
    1. SÚKL
    2. VZP
   3. podpora vzniku dalších odborných publikací

 Projednáno a odsouhlaseno na jednání výboru ČNS dne 19.11.2008