Vyhlášení soutěže o ceny ČNS za rok 2009

Za nejlepší publikaci a za nejlepší monografii v oboru nefrologie za rok 2009.

ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI A ZA NEJLEPŠÍ MONOGRAFII V OBORU NEFROLOGIE ZA ROK 2009

Vážení kolegové,
výbor ČNS se rozhodl vypsat Cenu za nejlepší publikaci v oboru nefrologie za rok 2009 a také Cenu za nejlepší monografii publikovanou v roce 2009. Cílem těchto cen je ocenit a vyzdvihnout úspěchy našich členů při prezentaci výsledků původní vědecké práce v zahraničním a domácím písemnictví.

Kriteria pro podání žádosti o udělení těchto cen:

Cena za nejlepší publikaci v oboru nefrologie za roky 2009

 • Přihlášku může zaslat jednotlivec, který je členem ČNS a který má zaplacené členské příspěvky za rok 2007-2009. První pracoviště (hlavní zaměstnavatel) žadatele musí být domácí (české) a žádající je prvním autorem.
 • Hodnocení se týká vědeckých prací, které byly publikovány v domácích nebo zahraničních lékařských časopisech (indexovaných) od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
 • Tématem prácí mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie (renální fyziologie, morfologie, klinická nefrologie, hemodialyzační léčba a ostatní extrakorporální očišťovací metody, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, imunologie ve vztahu k ledvinným onemocněním, rovněž práce s tématem hypertenze ve vztahu k onemocnění ledvin).
 • Hodnotící komise (5členná) bude vybírat práce na základě kriterií, mezi která patří:
  • Impaktovaný faktor publikace (IF) je nejdůležitější hledisko pro výběr ceny pro nejlepší publikaci.
  • V případě rovnosti IF (= dva autoři publikovali své práce ve stejném roce ve stejném časopise), rozhoduje součet IF všech přihlášených publikací publikovanými prvním (=žádajícím) autorem v roce 2009.
  • Původ práce v ČR, tedy nikoliv na zahraničním pracovišti, kde první (=žádající) autor práci vytvořil. Uvedení domácí (české) afilace u prvního autora je nezbytné.
  • Vedlejším kritériem je vědecký přínos a klinická aplikovatelnost poznatků 


Cena za nejlepší monografii v oboru nefrologie za rok 2009

 • Přihlášku může zaslat jednotlivec, který je členem ČNS a který má zaplacené členské příspěvky za rok 2007–2009. První pracoviště (hlavní zaměstnavatel) žadatele musí být domácí (české) a žádající je prvním autorem.
 • Hodnocení se týká monografií, které byly publikovány v ČR nebo v zahraničí od 1. 1. 2009 do 31. 12.2009.
 • Tématem prácí mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie (renální fyziologie, morfologie, klinická nefrologie, hemodialyzační léčba a ostatní extrakorporální očišťovací metody, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, imunologie ve vztahu k ledvinným onemocněním, rovněž práce s tématem hypertenze ve vztahu k onemocnění ledvin).
 • Hodnotící komise (5členná) bude vybírat práce na základě kriterií, mezi která patří:
  • Soutěž o nejlepší monografii se týká všech prací publikovaných v roce 2009 v českém nebo v zahraničním nakladatelství.
  • Vědecký přínos práce a její užitečnost pro klinickou praxi, didaktická úroveň monografie a její aktuálnost
  • Zahraniční vydavatelství v západní Evropě nebo v USA je výhodou

V případě, kdy bude podána pouze jedna nebo dvě žádosti, nebudou ceny uděleny (protože neproběhla žádná soutěž) a tyto práce budou posuzovány v následujícím roce. Každý oceněný bude odměněn částkou 20 000 Kč. Svoje přihlášky do soutěže spolu s kopiemi prací (jen v případě soutěže o původní publikaci, nikoliv monografii) a informacemi o splnění uvedených kriterií zasílejte k rukám vědeckého sekretáře ČNS nejpozději do 1. 3. 2010.

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.
Vědecký sekretář ČNS

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
opatrna@fnplzen.cz

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně společnosti