Druhé kolo voleb do výboru a revizní komise ČNS

Doplňující informace k probíhajícímu druhému kolu voleb

Vážení členové České nefrologické společnosti, kolegyně a kolegové,

volební komise na své schůzi dne 19. 1. 2009 vyhlásila druhé kolo opakovaných voleb do výboru a revizní komise České nefrologické společnosti. Sečetli jsme zaslané hlasy a sestavili podle předem stanovených pravidel kandidátku pro druhé kolo voleb. Poštou jste obdrželi hlasovací lístek, na kterém jsou jména uvedena v abecedním pořadí. Spolu s hlasovacím lístkem jste obdrželi i návratnou obálku.

Prosíme, dodržte pokyny uvedené na hlasovacím lístku, t.j. označte zřetelně křížkem nejvýše čtyři kandidáty do výboru a nejvýše jednoho kandidáta do revizní komise ČNS. Upozorňujeme, že hlasovací lístky, na kterých bude označen vyšší počet kandidátů, budou hodnoceny jako neplatné.

Vyplněné hlasovací lístky odešlete nejpozději do 23. 3. 2009 (rozhoduje datum poštovního razítka) v přiložené originální obálce na adresu sekretářky ČNS.

Ve volbách budou zvoleni 4 členové výboru a 1 člen revizní komise. Výsledky voleb budou vyhlášeny dne 23. 4. 2009 na Valné hromadě ČNS v Poděbradech. Volby funkcionářů výboru České nefrologické společnosti pro období 2008–2010 budou v souladu se stanovami následovat na první schůzi výboru v novém složení.

Za volební komisi:

MUDr. Miroslav Ryba v.r. 
předseda

MUDr. Marcela Bűrgelová, PhD v.r.
místopředsedkyně