Pozvánka na valnou hromadu 9. 12. 2009 OLD

Konat se bude v 15:30 hod. v Eiseltově síni 2. interní kliniky Všeobecná fakultní nemocnice, U Nemocnice 2, Praha 2

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že Valná hromada dne 11. 11. 2009 konaná v Hradci Králové nebyla usnášeníschopná, svolává výbor ČNS novou Valnou hromadu. Jelikož je nezbytné vyhlásit volby do výboru společnosti pro období 2010–2012 a zvolit volební komisi, je nutné, aby Valná hromada byla usnášeníschopná. Prosím proto všechny členy ČNS o maximální účast, abychom mohli zajistit další, bezproblémové fungování společnosti. Kromě jiného se zde také bude znovu diskutovat otázka změn ve stanovách.
Děkuji

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
předsedkyně ČNS 2008–2010