Cestovní granty ČNS pro rok 2007

Informace a kritéria pro podání žádostí

Česká nefrologická společnost (ČNS) vypisuje každý kalendářní rok 4 cestovní granty.

Cílem grantu je podpořit prezentaci výsledků vědecké práce mladých domácích autorů na zahraničních kongresech. Grant je určen pro experimentální i klinické pracovníky zabývající se problematikou onemocnění ledvin či metabolických, imunologických a ostatních stavů provázejících onemocnění ledvin, včetně dialýzy. Cestovní grant může být udělen během celého kalendářního roku. Žádost bude po odborné stránce posouzena výborem ČNS a v případě přihlášení více prací současně budu vybrána práce s předpokládanou větší vědeckou hodnotou a s přihlédnutím k významu navštívené akce (světový kongres vs. evropský vs. akce s národním významem) a typu prezentace (ústní sdělení vs. poster). Současně budou preferováni ti členové, kteří zatím nečerpali prostředky prostřednictvím ČNS.

Pokud bude částka určená z rozpočtu ČNS na granty vyčerpána již v průběhu roku, bude nefrologická veřejnost prostřednictvím svých webových stránek včas upozorněna na tuto skutečnost a další žádosti bude možné podat až v následujícím kalendářním roce. Maximální hodnota udělených prostředků pro jednoho oceněného je 30.000 Kč v kalendářním roce.

Kriteria pro podání žádosti:

  • Věk do 35let.
  • Řádné členství v ČNS.
  • Zaplacení členského příspěvku do ČNS za předcházející 2 roky.
  • Aktivní prezentace vlastních výsledků nebo pokus o aktivní prezentaci (odeslání abstraktu). Kopie abstraktu musí byt předložena.
  • Tématem práce mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie, dialýzy a transplantace.
  • První autor sdělení musí být zároveň prezentujícím autorem a jako první pracoviště musí být uvedeno domácí (české) pracoviště.

Oceněný musí po skončení akce do 14 dní předložit vyúčtování pokladníkovi ČNS. Pokud by prostředky nebyly čerpány pouze na zajištění odborné akce (kongresový poplatek, doprava, ubytování) je oceněný povinen tyto prostředky ČNS vrátit.

Žádosti o cestovní granty spolu s abstraktem a případným potvrzením o přijetí práce k prezentaci posílejte vědeckému sekretáři společnosti nebo předsedovi společnosti.