EDUKAČNÍ CESTOVNÍ GRANT - kongres ERA 2022 Paříž

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ve spolupráci s agenturou Interplan a.g. (partner FMC a.g.) vypisuje ČNS edukační cestovní grant na podporu účasti nefrologů (členů ČNS) na kongresu ERA 2022 v Paříži. Výbor ČNS provede distribuci této podpory pro Českou Republiku.

Z prostředků, poskytnutých tímto grantem, je možné hradit: cestovné (doprava je možná jak letecky, tak autem), registrační poplatek a ubytování. Z prostředků grantu není možné hradit účast jiné (přidružené) osoby a jiné akce (sociální program apod.), spojené s kongresem. Podmínkou ze strany ČNS je, aby žadatelé o grant byli členy ČNS a měli řádně placeny členské příspěvky. Po formální stránce musí žádost obsahovat údaje, které pro vyřízení žádosti vyžaduje poskytovatel grantu, tzn.: titul, jméno a příjmení, kontaktní email a číslo mobilního telefonu, jméno zaměstnavatele a pozice uchazeče, datum narození, místo odletu a datum pro check-in a check-out z hotelu. Doba ubytování musí být v kontextu s oficiálním trváním kongresu.
O grant žádejte formou emailu k rukám sekretářky ČNS (sekretariat@nefrol.cz).
Žádné kritérium pro přidělení grantu není absolutní, ale v souladu se stanovisky ERA i ČNS budou preferováni žadatelé, kteří: mají na kongresu aktivní účast (přednáška nebo poster), aktivně se účastní akcí ČNS, jsou členy ERA, nezískali cestovní grant ve 3 minulých letech atd. Prosím uveďte tato fakta do Vašich žádosti, stejně jako i jiné důvody, které by, podle Vašeho názoru, mohli podpořit přidělení grantu.
Uzávěrka pro odeslání žádostí o grant je 18.4.2022. Výbor ČNS rozhodne o přidělení grantů na své nejbližší schůzi, a to 20.4. 2022.


S pozdravem
MUDr. František Švára, sekretář ČNS
Prof. MUDr. Romana Ryšavá CSc., předsedkyně výboru ČNS