Finerenon (LP Kerendia)

je od 1. 9. 2023 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeného s diabetem 2. typu s albuminurií

Podmínky úhrady:

P: Finerenon je hrazen jako přídatná terapie u dospělých pacientů s diabetem 2. typu a současným diabetickým onemocněním ledvin (DKD) stupně 3 a 4, s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) v rozmezí 25 až méně než 60 ml/min/1,73m2 a albuminurií (alespoň 33,9 g/mol, odpovídá 300 mg/g kreatininu),
kteří jsou:
1) léčeni maximálně tolerovanou dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátorureceptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB) a u kterých není možná nebo vhodná léčba gliflozinem.
2) léčeni maximálně tolerovanou dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB) a gliflozinem.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena maximálně 1 tableta denně.
Léčba finerenonem je hrazena do poklesu eGFR pod 15 ml/min/1,73m2 nebo do transplantace ledviny.

Specializace předepisujícího lékaře:
E/NEF, DIA, INT


Zdroje:
1. SPC přípravku Kerendia®, dostupné z https://www.bayer.com/sites/default/files/Kerendia_SPC.pdf
2. Bakris GL., etal; FIDELIO-DKD Investigators. N ENG J Med. 2020;383(23):2219-2229;
3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1–150;
4. Cosentino F, et al; ESC Scientific Document Group. Eur Heart J. 2020;41(2):255–323;