Programové prohlášení výboru ČNS 2006-2008

Projednáno a odsouhlaseno na jednání výboru ČNS dne 2.8.2006

Obecné výchozí body činnosti ČNS

ČNS je dobrovolnou a nezávislou odbornou lékařskou společností sdružující členy na základě společného úsilí o naplnění cílů ČNS. Mezi základní cíle činnosti vyplývajících ze Stanov ČNS patří péče o rozvoj oboru nefrologie ve všech složkách – odborné, vědeckovýzkumné i výukově-vzdělávací. Zároveň ČNS zastupuje zájmy svých členů ve vztazích a spolupráci s odbornými organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, s orgány veřejné správy, zdravotními pojišťovnami a Českou lékařkou komorou. Konečně ČNS doporučuje standardy pro poskytování lékařské péče v oboru nefrologie a podílí se na posudkové a expertní činnosti v oboru nefrologie.

Konkrétní oblasti činnosti ČNS

V následujících dvou letech se činnost výboru ČNS bude soustředit na naplnění úkolů v následujících oblastech:

 1. odborné akce ČNS a spolupráce
  1. odborné akce:
   1. nefrologické dny: 
    1. frekvence 3-4x/rok
    2. alespoň 1xročně ve spolupráci s jinou odbornou společností
   2. celonárodní meetingy:
    1. v r. 2007: Symposium ČNS (edukační) ve spolupráci s Brodovým dnem
    2. v r. 2008: Sjezd ČNS
   3. mezinárodní (buď jako spoluorganizátor nebo podpoření účasti členů ČNS):
    1. trilaterální Euroregion symposium (říjen 2006, Liberec)
    2. Nephrology Winter school /NWS/ (leden 2007, Praha)
    3. ISBP (září 2007, Praha)
    4. Gesselschaft für Nephrology (září 2007, Mnichov) 
  2. spolupráce s jinými odbornými společnosti
   1. navození či pokračování ve spolupráci:
    1. ČDS (Česká diabetologická společnost)
    2. ČHS (Česká hypertezní společnost)
    3. ČTS (Česká transplantační společnost)
    4. ČSARIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny)
    5. ČUS (Česká urologická společnost)
    6. ČSMV (Česká společnost pro metabolismus a výživu)
    7. další společnosti dle jednání
   2. uspořádání společných pracovních dnů (optimálně 1x/3 roky s každou společností)
   3. spolupráce v dalších oblastech společného zájmu 
  3. mezinárodní spolupráce
   1. ERA/EDTA
    1. oblast vzdělávacích programů (NWS, stipendia, cena na národním kongresu)
    2. další jednání s cílem organizace Kongresu ERA v Praze (r.2010)
    3. oblast Registru RRT (iniciativa Quest)
   2. spolupráce v oblasti mezinárodních meetingů
    1. viz bod 1c
    2. spolupráce se Slovenskou nefrologickou společností (účast na národních kongresech)

 2. oblast vnitřních aktivit ČNS
  1. členská základna:
   1. dokončení elektronické registrace členů s hlavním cílem dalšího kontaktu pomocí e-mailu
   2. dokončení systému elektronického podávání a vyřizování přihlášek do ČNS
   3. členské příspěvky:
    1. zlepšení platební morálky členů
    2. vypracování automatického systému připomínání placení po 1.4.
   4. zveřejnění přehledu čestných členů ČNS 
  2. Registr dialyzovaných pacientů (RDP)
   1. ustavení definitivní Rady registru a stanovení pravidel její činnosti a kompetencí Rady
   2. vytvoření pravidel umožňujících zpřístupnění dat z RDP ke statistickým studiím (resp. udělení vědeckého grantu ČNS)
   3. pokračování a zlepšování pravidelného rutinního sběru dat
   4. pokračování ve vytváření podmínek a řešení technických problémů v jednotlivých dialyzačních středisek 
  3. Registr renálních biopsií (CRRB)
   1. stanovení pravidel činnosti správce CRRB a schůzek účastníků CRRB
   2. prezentace dat CRRB
    1. stanovení konkrétních studií
    2. pravidelný roční přehled
   3. pokračování a zlepšování pravidelného rutinního sběru dat 
  4. granty ČNS
   1. vypracování podmínek udělení grantu
   2. rozčlenění grantů
    1. vědecké
    2. cestovní
    3. jiné
   3. stanovení prioritních oblastí pro vědecké granty ČNS
    1. CRRB
    2. PD (s využitím výtěžku z EuroPD)
    3. RDP
    4. další 
  5. Ceny a ocenění udílené ČNS
   1. Výroční cena ČNS za nejlepší publikaci
    1. vypracování podmínek udělení zajištění zvýšení prestiže Ceny
    2. zvýšení na 25.000,- Kč
    3. propagace na webu
   2. ceny na nejlepší prezentace na Kongresu ČNS
    1. využití zdrojů ERA (1.000,- EUR)
    2. vypracování podmínek udělení
   3. vypracování systému ocenění ČNS pro významné či zasloužilé jednotlivce 
  6. webové stránky ČNS
   1. vytvoření stránek rezervované pro členy ČNS
    1. seznam a kontakty na členy ČNS
    2. přistup do KBPR
    3. přehled placení příspěvků
   2. uspořádání a aktualizace odkazů
   3. anglická verse (vstupní stránka + Ročenky)
   4. historie ČNS

Projednáno a odsouhlaseno na jednání výboru ČNS dne 2.8.2006.