Programové prohlášení výboru ČNS 2011–2012

Jaké jsou obecné výchozí body činnosti a konkrétní činnosti ČNS?

Obecné výchozí body činnosti ČNS

V příštím roce uplyne 10 let od založení České nefrologické společnosti,o.s. Osamostatnění a změna financování přinesly České nefrologické společnosti nezávislost a stabilitu a umožnily rozvinout dlouhodobé programy v předchozím období nerealizovatelné, nebo realizovatelné jen velmi obtížně, zejména Registr dialyzovaných pacientů, Český registr renálních biopsií a výzkumné a cestovní granty.

Kromě Českého nefrologického kongresu a pravidelných edukačních sympozií v Poděbradech (které ČNS organizuje ve spolupráci s Nadačním fondem Jana Broda) zorganizovala ČNS v tomto období mnoho (do dnešního dne 28) nefrologických dnů věnovaných různým speciálním tématům nefrologie. V posledním desetiletí se ČNS také podílela na organizaci mnoha významných mezinárodních konferencí, např. kongresu Evropské peritoneální společnosti (ESPD), Mezinárodní společnosti pro očišťování krve (ISBP), konference o vaskulitidě (ANCA workshop), každoročně byl organizován (letos již pojedenácté) ve spolupráci s ERA/EDTA postgraduální edukační kurs. Vrcholem dosavadních mezinárodních aktivit vedení ČNS je letošní kongres ERA/EDTA v Praze.

Informace o činnosti České nefrologické společnosti jsou pravidelně zveřejňovány na její webové stránce. Časopisy, které přinášejí členům ČNS důležité a nové informace jsou Aktuality v nefrologii a Postgraduální nefrologie. ČNS má od roku 2003 také svůj vlastní mezinárodní časopis s IF (nyní 1,7) – Kidney and Blood Pressure Research.

ČNS úzce pracuje s partnerskou sesterskou organizací (nefrologické sekce České asociace sester – např. na přípravě sesterského programu pro kongres ČNS a edukační sympozium v Poděbradech). Na pacientsky orientovaných programech spolupracuje ČNS s Českou nadací pro nemoci ledvin (např. Světový den ledvin). Vedení ČNS je kvalifikovaným partnerem v odborných diskusích s Ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zdravotními pojišťovnami.

V prvním desetiletí po sametové revoluci bylo hlavní úsilí české nefrologie zaměřeno na rozvoj sítě dialyzačních středisek s cílem zajistit plnou dostupnost dialyzační léčby pro všechny nemocné se selháním ledvin. V posledních dvaceti letech současně došlo k rozvoji sítě nefrologických ambulancí, které přispěly k časnější diagnostice a léčbě nemocí ledvin. Transplantační program se musel vyrovnat se zvyšujícím se věkem dialyzovaných pacientů a změnami legislativy a podařilo se rozvinout program transplantací od žijících dárců.

Cíle české nefrologie v roce 2011 musí být tedy odlišné od cílů, které jsme měli v roce 1990. Dostupnost náhrady funkce ledvin je nyní již samozřejmostí a hlavní pozornost se nepochybně přesouvá k časné diagnostice a léčbě nemocí ledvin s cílem vývoj selhání oddálit, nebo mu zcela předejít. Plná dostupnost léčebných metod nám dává možnost vybrat pro pacienty s chronickým onemocněním a selháním ledvin individuálně pro ně nejvhodnější metodu, a to vždy se současnou plnou informovaností pacienta, který by měl mít možnost volbu optimálního postupu a léčebné metody zásadním způsobem ovlivnit. Je zřejmé, že doporučení směřovaná na mladé pacienty (časná transplantace, event. jako překlenovací metoda peritoneální dialýza či do budoucna i domácí hemodialýza) budou odlišná od doporučení, která budeme dávat velmi starým nemocným (maximální využití konzervativní léčby, pečlivá diskuse, kdy a zda vůbec zahájit dialyzační léčbu). V tomto rozhodování bychom se měli řídit především odbornými hledisky a vždy zohlednit přání a možnosti pacienta. Komplexní péče o pacienta s chronickým onemocněním ledvin s maximálním možným zapojením sester i pacientů by proto měla být v nejbližším období naším hlavním úkolem.

Konkrétní oblasti činnosti ČNS
V následujících necelých dvou letech 2011-2012 se činnost výboru ČNS bude soustředit na naplnění úkolů v následujících oblastech:

odborné akce ČNS a spolupráce:

odborné akce

 • nefrologické dny – 4–5× do roka, vhodná spolupráce s jinými odbornými společnostmi (praktiční lékaři, diabetologové, internisté, kardiologové)
 • celonárodní nefrologické akce
  1. 4. edukační sympózium ČNS ve spolupráci s Nadací Jana Broda a Českou asociací sester - ´11 Jan Brod Memorial Lecture; 22.–23. 9. 2011 v Poděbradech
  2. kongres ČNS; 14.–16. 6. 2012 v Brně
 • akce s mezinárodní účastí
   1. Nephrology Winter School – 11. postgraduální kurz, 21.–23. 1. 2011
   2. 48. kongres ERA/EDTA - 23.–26. 6. 2011

spolupráce s jinými odbornými společnostmi

 • Česká diabetologická společnost
 • Česká transplantační společnost
 • Česká společnost pro hypertenzi
 • Česká společnost všeobecného lékařství
 • Česká urologická společnost
 • Česká společnost pro metabolismus a výživu
 • Pracovní skupina dětských nefrologů ČPS JEP

mezinárodní spolupráce

 • spolupráce s ERA/EDTA
  1. oblast vzdělávacích programů (CME)
  2. stipendia
  3. cena ERA/EDTA za nejlepší práci mladým autorům do 35 let na národním kongresu
 • příprava na spoluorganizování ERA/EDTA kongresu v Praze 2011
 • čerpání z fondů EU v rámci aktivity NephroQUEST (podpora národních registrů)
 • spolupráce se Slovenskou nefrologickou společností

jiné akce

 • podpora a propagace World Kidney Day (10.3.2011) ve spolupráci s Českou nadací pro nemoci ledvin
 • podání bidu na organizování kongresu ISPD (International Society of Peritoneal Dialysis) v Praze – datum neurčeno


oblast vnitřních aktivit ČNS

členská základna

 • dokončení elektronické registrace členů a přenesení komunikace s členy do čistě elektronické podoby (pomocí e-mailu)
 • zveřejnění přehledu čestných členů na webových stránkách společnosti

registry

 • RDP (Registr dialyzovaných pacientů)
  1. obměny Rady registru a stanovení pravidel její činnosti a kompetencí
  2. definování podmínek přístupu k datům z RDP a možností jejich využití
  3. definování požadovaných výstupů (statistická ročenka, sumarizace národních dat pro potřeby kongresu)
 • CRRB (Český Registr renálních biopsií)
  1. definování podmínek přístupu k datům z CRRB a možností jejich využití
  2. definování požadovaných výstupů (statistická výstupy na web, sumarizace národních dat pro potřeby kongresu)
  3. definování pravidelných schůzek a odborných výstupů z registru
 • Registr pacientů s renální insuficiencí
  1. sběr dat cestou systému Nefris z vybraných nefrologických ambulancí
  2. sběr dat cestou webové aplikace z ambulancí nemocnic
  3. vytvoření kohorty pacientů s chronickou renální insuficiencí
 • Registr pacientů s ANCA-asociovanou renální vaskulitidou
  1. definování vztahu ČNS k registru
  2. off-line a on-line výstupy

granty ČNS

 • vědecké
  1. samostatné projekty či v návaznosti na jiné granty
  2. především zaměřené na podporu mladých výzkumníky do 35 let
  3. maximální podpora na grant 150.000.- Kč
  4. celkový objem na vědecké granty 500.000.- Kč/rok
 • cestovní
  1. 4x ročně do výše 30.000.-/1 cestu na kongres či sympózium
  2. udělení podmíněno aktivní účastí (přednáška, poster)
  3. limitováno věkem uchazeče (do 35 let)
  4. podmínkou členství v ČNS a zaplacené členské příspěvky alespoň za 2 roky
 • jiné

ceny a ocenění udílené ČNS

 • výroční cena ČNS za nejlepší originální publikaci v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2011
 • výroční cena ČNS za nejlepší monografii v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2011
 • ceny za nejlepší přednášku a poster na národním nefrologickém kongresu 2012
 • udělení čestných členství 1-2 kandidátům/rok za rozvoj nefrologie

webové stránky ČNS

 • další obměna designu webových stránek s jejich restrukturalizace
 • přidání nových domén (automatické zasílání novinek, statistické prvky atd.)
 • vytvoření simplifikované anglické verze stránek
 • vytvoření systému pro automatické zasílání abstrakt a registrací na kongresy ČNS

doporučené postupy ČNS

 • pokračování práce na doporučených postupech ČNS v oblasti vyšetřovacích postupů a léčby vybraných onemocnění
 • vznik doporučených postupů de novo či přihlášení se k mezinárodním guidelinům aplikovatelným na české podmínky

jiné

 • změna stanov ČNS
  1. návrh nutných změn ve stanovách s jejich diskutováním na webu společnosti
  2. registrace nové verze stanov
 • navázání užších kontaktů se státními autoritami v oblasti lékové politiky
  1. SÚKL
  2. VZP
 • podpora vzniku odborných publikací
 • bližší zapojení ČNS do systému vzdělávání lékařů v oboru nefrologie?

Projednáno a odsouhlaseno na jednání výboru ČNS dne 12. 1. 2011