Vyhlášení soutěže o ceny ČNS za rok 2006

Ceny za Nejlepší publikaci a za Nejlepší monografii v oboru nefrologie za rok 2006

Vážení kolegové,

výbor ČNS se rozhodl více podporovat publikační aktivitu našich členů a proto se rozhodl vypsat kromě Ceny za nejlepší publikaci v oboru nefrologie za rok 2006 také Cenu za nejlepší monografii publikovanou v roce 2006. Cílem těchto cen je ocenit a vyzdvihnout úspěchy našich členů při prezentaci výsledků původní vědecké práce v zahraničním a domácím písemnictví. Protože se v loňském roce přihlásil do soutěže jen jeden uchazeč a tak cena nemohla být udělena, mohou se letošní soutěže přihlásit autoři, kteří publikovali své práce v roce 2005 a 2006.

Kriteria pro podání žádosti o udělení těchto cen:

Cena za nejlepší publikaci v oboru nefrologie za roky 2005 a 2006

 • Přihlášku může zaslat jednotlivec, který je členem ČNS a který má zaplacené členské příspěvky za rok 2005, 2006 a 2007. První pracoviště (hlavní zaměstnavatel) žadatele musí být domácí (české) a žádající je prvním autorem.
 • Hodnocení se týká vědeckých prací, které byly publikovány v domácích nebo zahraničních lékařských časopisech (indexovaných) od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006.
 • Tématem prácí mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie (renální fyziologie, morfologie, klinická nefrologie, hemodialyzační léčba a ostatní extrakorporální očišťovací metody, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, imunologie ve vztahu k ledvinným onemocněním, rovněž práce s tématem hypertenze ve vztahu k onemocnění ledvin).
 • Hodnotící komise (5-ti členná) bude vybírat práce na základě kriterií, mezi která patří:
  1. Impaktovaný faktor publikace (IF) je nejdůležitější hledisko pro výběr ceny pro nejlepší publikaci.
  2. V případě rovnosti IF (= dva autoři publikovali své práce ve stejném roce ve stejném časopise), rozhoduje součet IF všech přihlášených publikací publikovanými prvním (=žádajícím) autorem v letech 2005 a 2006.
  3. Původ práce v ČR, tedy nikoliv na zahraničním pracovišti, kde první (=žádající) autor práci vytvořil. Uvedení domácí (české) afilace u prvního autora je nezbytné.
  4. Vedlejším kritériem je vědecký přínos a klinická aplikovatelnost poznatků

Cena za nejlepší monografii v oboru nefrologie za roky 2005 a 2006

 • Přihlášku může zaslat jednotlivec, který je členem ČNS a který má zaplacené členské příspěvky za rok 2005, 2006 a 2007. První pracoviště (hlavní zaměstnavatel) žadatele musí být domácí (české) a žádající je prvním autorem.
 • Hodnocení se týká monografií, které byly publikovány v ČR nebo v zahraničí od 1. 1. 2005 do 31. 12.2006.
 • Tématem prácí mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie (renální fyziologie, morfologie, klinická nefrologie, hemodialyzační léčba a ostatní extrakorporální očišťovací metody, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, imunologie ve vztahu k ledvinným onemocněním, rovněž práce s tématem hypertenze ve vztahu k onemocnění ledvin).
 • Hodnotící komise (5-ti členná) bude vybírat práce na základě kriterií, mezi která patří:
  1. Soutěž o nejlepší monografii se týká všech prací publikovaných v letech 2005 a 2006 v českém nebo v zahraničním nakladatelství.
  2. Vědecký přínos práce a její užitečnost pro klinickou praxi, didaktická úroveň monografie a její aktuálnost
  3. Zahraniční vydavatelství v západní Evropě nebo v USA je výhodou

V případě, kdy bude podána pouze jedna nebo dvě žádosti, nebudou ceny uděleny (protože neproběhla žádná soutěž) a tyto práce budou posuzovány v následujícím roce. Každý oceněný bude odměněn částkou 20 000Kč. Svoje přihlášky do soutěže spolu s kopiemi prací (jen v případě soutěže o původní publikaci, nikoliv monografii) a informacemi o splnění uvedených kriterií zasílejte k rukám vědeckého sekretáře ČNS nejpozději do 15. 4. 2007.