Podmínky udělení ceny ČNS za nejlepší publikaci/monografii

Informace o tom, kdo může zaslat přihlášku, a jaká jsou kritéria výběru

Podmínky udělení Ceny ČNS za nejlepší publikaci v oboru nefrologie

 • Přihlášku může zaslat jednotlivec, který je členem ČNS alespoň dva roky a který má zaplacené členské příspěvky. První pracoviště (hlavní zaměstnavatel) žadatele musí být domácí (české) a žádající je prvním autorem.
 • Hodnocení se týká vědeckých prací, které byly publikovány v domácích nebo zahraničních lékařských časopisech (indexovaných) v daném kalendářním roce.
 • Tématem prácí mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie (renální fyziologie, morfologie, klinická nefrologie, hemodialyzační léčba a ostatní extrakorporální očišťovací metody, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, imunologie ve vztahu k ledvinným onemocněním, rovněž práce s tématem hypertenze ve vztahu k onemocnění ledvin).
 • Hodnotící komise (3-5členná) bude vybírat práce na základě těchto kriterií:
  • Impaktovaný faktor publikace (IF) je nejdůležitější hledisko pro výběr ceny pro nejlepší publikaci.
  • V případě rovnosti IF (= dva autoři publikovali své práce ve stejném roce ve stejném časopise) rozhoduje komise.
  • Původ práce v ČR, tedy nikoliv na zahraničním pracovišti, kde první (=žádající) autor práci vytvořil. Uvedení domácí (české) afilace u prvního autora je nezbytné.

Podmínky udělení Ceny ČNS za nejlepší monografii v oboru nefrologie

 • Přihlášku může zaslat jednotlivec, který je členem ČNS alespoň dva roky a který má zaplacené členské příspěvky. První pracoviště (hlavní zaměstnavatel) žadatele musí být domácí (české) a žádající je prvním autorem.
 • Hodnocení se týká recenzovaných monografií, které byly publikovány v ČR nebo v zahraničí v příslušném kalendářním roce.
 • Tématem prácí mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie (renální fyziologie, morfologie, klinická nefrologie, hemodialyzační léčba a ostatní extrakorporální očišťovací metody, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, imunologie ve vztahu k ledvinným onemocněním, rovněž práce s tématem hypertenze ve vztahu k onemocnění ledvin).
 • Hodnotící komise (3-5členná) bude vybírat práce na základě kriterií, mezi která patří:
  • Soutěž o nejlepší monografii se týká všech recenzovaných monografií publikovaných příslušném kalendářním roce nebo v roce předchozím, pokud v něm soutěž neproběhla, v českém nebo v zahraničním nakladatelství.
  • Vědecký přínos práce a její užitečnost pro klinickou praxi, didaktická úroveň monografie a její aktuálnost
  • Zahraniční vydavatelství v západní Evropě nebo v USA je výhodou
  • Originalita práce

V případě, kdy bude podána pouze jedna nebo dvě žádosti, nebudou ceny uděleny (protože by neproběhla žádná soutěž) a tyto práce budou posuzovány v následujícím roce. Každý oceněný bude odměněn částkou 20 000 Kč. Svoje přihlášky do soutěže spolu s výtiskem práce a informacemi o splnění uvedených kriterií zasílejte k rukám vědeckého sekretáře ČNS nejpozději do data stanoveného při vyhlášení soutěže.