Cestovní granty ČNS pro rok 2015

Česká nefrologická společnost (ČNS) vypisuje pro rok 2015 4 cestovní granty v celkové maximální částce 120 tis. Kč.

Grant je určen pro experimentální i klinické pracovníky zabývající se problematikou onemocnění ledvin či metabolických, imunologických a ostatních stavů provázejících onemocnění ledvin, včetně dialýzy. Cílem grantu je podpořit prezentaci výsledků vědecké práce mladých domácích autorů na zahraničních kongresech.

Žádost o grant bude po odborné stránce posouzena výborem ČNS. V případě více přihlášek bude zvažována vědecká hodnota práce a bude přihlédnuto k významu navštívené akce (světový kongres vs. evropský vs. akce s národním významem) a typu prezentace (ústní sdělení vs. poster). Současně budou preferováni ti členové, kteří zatím nečerpali prostředky prostřednictvím ČNS.

Cestovní grant může být udělen během celého kalendářního roku, pokud není kapacita (tj. čtyři granty ročně nebo částka 120 tis. Kč) vyčerpána. Maximální hodnota udělených prostředků pro jednoho oceněného je 50.000 Kč v kalendářním roce.

Kriteria pro podání žádosti:

  • Věk do 35let (v roce udělení grantu dosáhne autor věku max. 35let).
  • Řádné členství v ČNS (nejméně 1 kalendářní rok)
  • Zaplacení členského příspěvku do ČNS po celou dobu členství.
  • Aktivní prezentace vlastních výsledků (přijetí abstraktu). Kopie abstraktu a potvrzení přijetí k prezentaci musí byt předložena spolu s žádostí o grant. 
  • Tématem práce mohou být všechny obory experimentální i klinické nefrologie, dialýzy a transplantace. První autor sdělení musí být zároveň prezentujícím autorem a jako první pracoviště musí být uvedeno domácí (české) pracoviště.

Oceněný musí po skončení akce do 14 dní předložit vyúčtování pokladníkovi ČNS. Pokud by prostředky nebyly čerpány pouze na zajištění odborné akce (kongresový poplatek, doprava, ubytování) je oceněný povinen tyto prostředky ČNS vrátit.

Žádosti o cestovní granty spolu s abstraktem a potvrzením o přijetí práce k prezentaci posílejte vědeckému sekretáři.

Doc. MUDr. Tomáš Reischig, PhD.
Vědecký sekretář ČNS
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
reischig@fnplzen.cz

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
Předseda ČNS