Vědecké projekty ČNS 2010-2011

Výbor ČNS vyzývá členy společnosti k podání přihlášek do nového kola soutěže o vědecké projekty ČNS, které budou řešeny v letech 2010-2011. Vědecké granty jsou dvouleté.

Cílem těchto grantů je umožnit především mladším vědeckým pracovníkům uskutečnit své vědecké plány a cíle na poli nefrologie. Přihlásit se může každý člen ČNS. Prostředky budou určeny výhradně k nákupu nezbytných prostředků pro splnění grantu, případně pro zajištění služeb spojených s projektem. 
Možné je i žádat prostředky pro rozšíření stávající vědecké práce o řešení dalších otázek, v tomto případě se k žádosti přiloží původní projekt, který financuje jiná instituce (např. grantová agentura) s vysvětlením, v čem a proč je původní projekt rozšířen. 
Finanční podporu je možné čerpat průběžně během dvouletého období trvání grantu s tím, že zpráva o řešení a publikace z grantu vycházející musí být k dispozici za 24 měsíců po uvolnění finančních příspěvků. Vědecký projekt udělí komise jmenovaná výborem ČNS na základě výběrového řízení. Maximální výše finančního příspěvku ČNS na jeden výzkumný projekt je 100 000Kč.

 • Žádost o udělení grantu musí obsahovat:
  1. Anotace projektu v maximálním rozsahu 4 strany, obsahující teoretické východisko, použité metody, rozsah souboru, hypotézu a cíle projektu, statistické zpracování, časový rozvrh a finanční rozvahu.
  2. Životopis hlavního uchazeče a životopisy jeho spolupracovníků s uvedením publikací v posledních 5 letech.
  3. Čestné prohlášení hlavního řešitele, že 1) o stejný grant nežádá u jiné organizace ani, že je již financován z jiných zdrojů a 2) že v publikaci a přednáškách vycházející z řešení grantu autor poděkuje ČNS za poskytnuté prostředky a 3) že výbor ČNS seznámí s výsledky své práce a bude souhlasit s jejím uveřejněním in extenso na webových stránkách společnosti. 
    
 • Kriteria hodnocení žádostí:
  1. Věrohodnost řešitele jako vědeckého pracovníka, respektive věrohodnost celého týmu v případě mladších uchazečů (= publikace v posledních 5 letech).
  2. Realizovatelnost projektu a publikovatelnost výsledků nejlépe v časopisech s IF.
  3. Je možno žádat i menší granty analyzující výsledky bioptické či dialyzační léčby v ČR nebo další projekty multicentrické povahy.

Termín podání žádostí k rukám vědeckého sekretáře ČNS: do 1. 3. 2010.

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD. 
Vědecký sekretář ČNS
I.interní klinika LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
opatrna@fnplzen.cz

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. 
Předsedkyně ČNS