RTG diagnostika / CT plic + pneumonie

RTG diagnostika / CT plic + pneumonie

Rtg vyš. COVID - doporučení.pdf
242,44 kB, Datum poslední změny: 19.3.2020

COVID-chest CT vs. PCR.pdf
1,59 MB, Datum poslední změny: 19.3.2020

COVID-rtg nálezy pneumonie-Wuhan.pdf
7,33 MB, Datum poslední změny: 19.3.2020

Wu-2020-Covid-pneumonia_JAMA Intern Med.pdf
251,9 kB, Datum poslední změny: 19.3.2020