Pracovní dny ČNS

Podmínky pro uspořádání

Podmínky pro konání Pracovního dne České nefrologické společnosti (ČNS)

 • Organizátorem i garantem Pracovního dne je výhradně ČNS.
 • O uspořádání může požádat kterékoliv nefrologické pracoviště, pokud sestaví vysoce odborný a kvalitní program; i zde však platí, že organizátorem je ČNS (ve spolupráci s daným nefrologickým či jiným odborným pracovištěm či odbornou společností, avšak nikoliv s jiným subjektem), (pozn. pro tyto situace je určen institut „Partnerského dne“).
 • Navržený program s tématy a řečníky je třeba odeslat výboru ČNS (vědeckému sekretáři společnosti, v kopii předsedovi společnosti) nejméně 4 měsíce před konáním akce.
 • Konání Pracovního dne musí odsouhlasit výbor ČNS, a to na základě předloženého programu.
 • Program Pracovního dne musí obsahovat minimálně 4 přednášky.
 • Organizátor Pracovního dne zažádá o přidělení kreditů ČLK.
 • Definitivní program Pracovního dne musí být připraven a schválen výborem ČNS minimálně 3 měsíce před konáním akce.
 • Pozvánky musí být odeslány minimálně 5 týdnů před konáním akce a musí splňovat pravidla dokumentů ČNS.
 • Každý Pracovní den má svého odborného garanta - člena výboru ČNS nebo jiného významného odborníka schváleného výborem. Pokud již není součástí organizačního týmu připravujícího Pracovní den, výbor ČNS tohoto odborného garanta vydeleguje.
 • Při splnění uvedených podmínek podpoří ČNS Pracovní den částkou maximálně 50.000,- Kč, ze které lze hradit poskytnuté náklady na akci, včetně odměny řečníkům (výše odměn pro řečníky se řídí pravidly ČNS). Reálné náklady na akci budou ze strany ČNS proplaceny po předložení potřebných dokladů a vyúčtování celé akce.
 • Celková výše prostředků poskytnutých ČNS na konání Pracovních dnů v jednom kalendářním roce je 200.000 Kč.
 • Pokud je Pracovní den ČNS pořádán ve spolupráci s jinou odbornou společností, je to společný Pracovní den obou těchto společností, a je mu přiřazeno pořadové číslo odpovídající Pracovnímu dni ČNS. Uvedená částka 50.000,- Kč a ostatní pravidla zůstávají stejná.
 • Na pozvánce na Pracovní den ČNS musí vždy být loga všech partnerů ČNS v uvedeném kalendářním roce.
 • Za agendu a evidenci Pracovních dnů zodpovídá předseda ČNS a vědecký sekretář ČNS.
 • V případě zaslání více souběžných žádostí o konání Pracovního dne ČNS rozhodne o pořadí a termínu pracovního dne výbor ČNS na základě posouzení navrhovaného programu.

 

Schváleno na jednání výboru dne 22. 2. 2017