Volební řád do výboru a revizní komise ČNS 2012 - úpravy

Upravující průběh voleb do výboru a revizní komise České nefrologické společnosti v roce 2012. Průběh voleb se bude řídit platnými Stanovami České nefrologické společnosti. Volby budou probíhat dvoukolově korespondenčním způsobem.

Volby budou probíhat dvoukolově korespondenčním způsobem.
Pro tyto volby bude využit seznam členů ČNS, aktualizovaný k datu 15. 2. 2012.
Mimořádní členové budou o konání voleb informováni dopisem předsedy volební komise.

První kolo:

Sekretářka ČNS p. Kuncová rozešle voličům materiály pro 1. kolo voleb nejpozději do 2.3.2012.
Každý oprávněný volič dostane poštou hlasovací lístek, na který uvede jména a příjmení nejvýše deseti kandidátů do výboru a nejvýše čtyř kandidátů do revizní komise z přiloženého seznamu řádných a čestných členů ČNS.
Obálka bude označena slovem „Volby“. Hlasovací lístek bude opatřen hologramem a podpisy 2 členů volební komise.
Volič odešle hlasovací lístek v přiložené obálce na adresu sekretářky České nefrologické společnosti nejpozději do 30.3.2012 (rozhoduje datum poštovního razítka).
Obálky budou otevřeny a výsledky 1. kola budou vyhodnoceny na schůzi volební komise, která se bude konat 10.4.2012. Po otevření bude každá obálka připevněna k volebnímu lístku a tyto budou archivovány posléze u předsedy volební komise. Obálky, které nebudou originální, nebo budou mít pozdější datum poštovního razítka, budou zřetelně označeny jako neplatné a nebudou vůbec otevírány.
Každý volební lístek bude zkontrolován, zda je platně vyplněný v obou částech. Pokud bude některá část nebo obě označeny za neplatné, nebudou tyto hlasy brány v úvahu. Ostatní hlasy komise sečte.
Na základě pořadí podle počtu hlasů bude sestavena kandidátka pro 2. kolo voleb, na které bude uvedeno 10 kandidátů do výboru a 4 kandidáti do revizní komise.
V případě rovnosti hlasů na posledních volitelných místech bude rozhodnuto losováním, které provede volební komise bezprostředně po vyhodnocení výsledku. O losování bude vyhotoven zápis.
U všech kandidátů bude volební komisí ověřeno, zda s kandidaturou souhlasí.
Poté komise vytvoří a schválí koncept dopisu členům a volebního lístku pro 2. kolo.

Druhé kolo:

Sekretářka ČNS p. Kuncová připraví volební lístky, dopisy voličům a obálky pro 2. kolo nejpozději do data dalšího zasedání volební komise, které se bude konat do 14 dnů od sečtení hlasů prvního kola. Termín schůzky stanoví komise v den sčítání hlasů. Obě obálky – odesílaná i návratná a hlasovací lístek bude označen razítkem nefrologické společnosti.
Volební komise na svém zasedání označí volební lístky hologramy a opatří podpisy dvou členů volební komise. Poté je vloží do připravených obálek a předá sekretářce ČNS k odeslání.
Každý oprávněný volič dostane poštou hlasovací lístek, na kterém vyznačí nejvýše 4 kandidáty do výboru a nejvýše 1 kandidáta do revizní komise. Způsob odeslání hlasovacího lístku a obálky bude stejný jako v prvním kole. Volič odešle hlasovací lístek nejpozději do 25.5.2012.
Obálky budou otevřeny a výsledky 2. kola budou vyhodnoceny obdobným způsobem jako v prvním kole na schůzi volební komise, která se bude konat nejpozději 8.6.2012.
Zvoleni budou 4 kandidáti do výboru a 1 kandidát do revizní komise s nejvyššími počty hlasů. Ostatní se stanou náhradníky.
Vyhlášení výsledků voleb bude provedeno na Valné hromadě konané v rámci kongresu ČNS v Brně a též na webových stránkách společnosti.
Volba I. místopředsedy a sekretáře se bude řídit Stanovami ČNS, proběhne na první schůzi nového výboru po 2. kole voleb. Poté ukončí volební komise svou činnost.

Tento volební řád byl schválen na schůzi volební komise konané dne 27. 2. 2012.

Za volební komisi MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.