Programové prohlášení výboru ČNS 2008–2010

Informace o činnosti, akcích i spolupráci ČNS.

Obecné výchozí body činnosti ČNS

ČNS, občanské sdružení, je dobrovolnou a nezávislou odbornou lékařskou společností sdružující členy na základě společného úsilí o naplnění cílů ČNS. Mezi základní cíle činnosti ČNS patří péče o rozvoj oboru nefrologie ve všech jeho složkách – odborné, vědeckovýzkumné i výukově-vzdělávací. Zároveň ČNS zastupuje zájmy svých členů ve vztazích a spolupráci s jinými odbornými sdruženími či organizacemi na národní i mezinárodní úrovni, s orgány veřejné správy, zdravotními pojišťovnami a Českou lékařkou komorou. Konečně ČNS doporučuje standardy pro poskytování lékařské péče v oboru nefrologie a podílí se na posudkové a expertní činnosti v oboru nefrologie.

Konkrétní oblasti činnosti ČNS

V následujících dvou letech 2008-2010 se činnost výboru ČNS bude soustředit na naplnění úkolů v následujících oblastech:

Odborné akce ČNS a spolupráce:

1. Odborné akce

 • nefrologické dny – 4-5x do roka, vhodná spolupráce s jinými odbornými společnostmi (praktiční lékaři, diabetologové, internisté, kardiologové)
 • celonárodní nefrologické akce
  • 2009: 3. edukační sympózium ČNS ve spolupráci s Nadací Jana Broda a Českou asociací sester - ´09 Jan Brod Memorial Lecture; 
  • 23.+24.4.2009 v Poděbradech
  • kongres ČNS; 10.-12.6.2010 v Praze
 • akce s mezinárodní účastí
  • Nephrology Winter School – 9. postgraduální kurz, 24.-26.1.2009
  • trilaterální česko-polsko-německé sympózium Fórum mladých výzkumníků; prezentace prací mladých výzkumníků do 35 let; září/říjen 2009

2. Spolupráce s jinými odbornými společnostmi

 • Česká diabetologická společnost
 • Česká transplantační společnost
 • Česká společnost pro hypertenzi
 • Česká společnost všeobecného lékařství
 • Česká urologická společnost
 • Česká společnost pro metabolismus a výživu
 • Pracovní skupina dětských nefrologů ČPS JEP

3. Mezinárodní spolupráce

 • spolupráce s ERA/EDTA

a. oblast vzdělávacích programů (CME)
b. stipendia
c. cena ERA/EDTA za nejlepší práci mladým autorům do 35 let na národním kongresu

 • příprava na spoluorganizování ERA/EDTA kongresu v Praze 2011
 • čerpání z fondů EU v rámci aktivity NephroQUEST (podpora národních registrů)
 • spolupráce se Slovenskou nefrologickou společností

4. Jiné akce

 • podpora a propagace World Kidney Day (12.3.2009) ve spolupráci s Českou nadací pro nemoci ledvin
 • podání bidu na organizování 14. kongresu ISPD (International Society of Peritoneal Dialysis) v Praze v roce 2012

Oblast vnitřních aktivit ČNS

5. Členská základna

 • dokončení elektronické registrace členů a přenesení komunikace s členy do čistě elektronické podoby (pomocí e-mailu)
 • zveřejnění přehledu čestných členů na webových stránkách společnosti

6. Registry

 • RDP (Registr dialyzovaných pacientů)
  • ustavení Rady registru a stanovení pravidel její činnosti a kompetencí
  • definování podmínek přístupu k datům z RDP a možností jejich využití
  • definování požadovaných výstupů (statistická ročenka, sumarizace národních dat pro potřeby kongresu)
  • vytvoření Registru nemocných s renální insuficiencí
   • stanovení pravidel fungování této části registru a jeho návaznost na NephroQUEST
   • zahájení rutinního sběru dat v definovaných oblastech
 • CRRB (Český Registr renálních biopsií)
  • definování podmínek přístupu k datům z CRRB a možností jejich využití
  • definování požadovaných výstupů (statistická výstupy na web, sumarizace národních dat pro potřeby kongresu)
  • definování pravidelných schůzek a odborných výstupů z registru

7. Granty ČNS

 • vědecké
  • samostatné projekty či v návaznosti na jiné granty
  • především zaměřené na podporu mladých výzkumníky do 35 let
  • maximální podpora na grant 150.000.- Kč
  • celkový objem na vědecké granty 500.000.- Kč/rok
 • cestovní
  • 4x ročně do výše 30.000.-/1 cestu na kongres či sympózium
  • udělení podmíněno aktivní účastí (přednáška, poster)
  • limitováno věkem uchazeče (do 35 let)
  • podmínkou členství v ČNS a zaplacené členské příspěvky alespoň za 2 roky
 • jiné

8. Ceny a ocenění udílené ČNS

 • výroční cena ČNS za nejlepší originální publikaci v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2008 a 2009
 • výroční cena ČNS za nejlepší monografii v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2008 a 2009
 • ceny za nejlepší přednášku a poster na národním nefrologickém kongresu 2010
 • udělení čestných členství 1-2 kandidátům/rok za rozvoj nefrologie 

9. Webové stránky ČNS

 • změna designu webových stránek s jejich restrukturalizace
 • přidání nových domén (automatické zasílání novinek, statistické prvky atd.)
 • vytvoření simplifikované anglické verze stránek
 • vytvoření systému pro automatické zasílání abstrakt a registrací na kongresy ČNS

10. Doporučené postupy ČNS

 • zahájení práce na doporučených postupech ČNS v oblasti vyšetřovacích postupů a léčby vybraných onemocnění
 • vznik doporučených postupů de novo či přihlášení se k mezinárodním guidelinům aplikovatelným na české podmínky

11. Jiné

 • změna stanov ČNS
  • návrh nutných změn ve stanovách s jejich diskutováním na webu společnosti
  • registrace nové verze stanov
 • navázání užších kontaktů se státními autoritami v oblasti lékové politiky
  • SÚKL
  • VZP
 • podpora vzniku dalších odborných publikací