Programové prohlášení výboru ČNS 2012–2014

Informace o činnosti a akcích ČNS pro období 2012–2014

Výbor ČNS 2012–2014 ve své činnosti navazuje na práci předchozích výborů samostatné ČNS. V uplynulém období se ČNS podílela na organizaci významných národních a mezinárodních akcí (Kongres ČNS v Brně, JBMM v Poděbradech, ERA-EDTA kongres v Praze), postgraduálních aktivit s mezinárodním přesahem (NWS, postgraduální kurz ERA-EDTA). Pod hlavičkou ČNS nadále vycházely časopisy Postgraduální nefrologie a Aktuality v nefrologii. Časopis Kidney and Blood Pressure Research nadále nebude časopisem ČNS, k dispozici všem čtenářům bude jako časopisem s otevřeným přístupem.

I nadále bude ČNS spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi s podobnými zájmy, zejména s Českou transplantační společností, Českou diabetologickou společností, Společností pro cévní přístup a s dalšími. ČNS spolupracuje také s nadacemi, především s Českou nadací pro choroby ledvin. Výbor ČNS operativně řeší problémy vycházející z jednání se státními institucemi (MzČR, SÚKL, zdravotní pojišťovny).

V letech 2012–2014 na rozdíl od předchozích období bude výbor společnosti konfrontován s novými, především ekonomickými realitami. Z tohoto důvodů bude nutné rozšířit spolupráci s partnery a podílet se na zvýšení atraktivity našeho oboru v soutěži s ostatními společnostmi.
Z tohoto důvodů výbor společnosti v letech 2012–2014 zamýšlí:

 1. Změnit systém spolupráce s partnery společnosti a oslovit nové možné partnery společnosti.
 2. Změnit podobu a fungování webových stránek společnosti aby odpovídaly současným standardům a byly administrovány přímo společností
 3. Podobně veškerá členská základna bude výhradně administrována ČNS bez nutnosti zapojení dalších subjektů
 4. Při přípravě rozpočtu společnosti na rok 2013 proběhne audit dosavadních aktivit, především po ekonomické stránce
 5. Rozšířit spolupráci s poskytovateli dialyzační péče v ČR, minimálně 2× ročně budou na jednání výboru pozváni zástupci Asociace dialyzačních středisek a navíc vždy, když o to požádají, zejména v oblasti kritérií kvality dialyzační léčby a jejich implementace a v oblasti úhrad péče tam, kde by změny mohly mít dopad na její dostupnost.
 6. Výbor bude ve svých aktivitách věnovat větší pozornost problematice predialýzy
 7. Dle finančních možností bude i nadále podporovat registry (RDP, RIP, ČRRB, event. AAV)
 8. Dle finančních možností bude výbor vypisovat ročně 4 cestovní granty a uskuteční soutěž o vědecké projekty mladých výzkumníků
 9. Výbor jmenuje člena odpovědného za komunikaci se státními organizacemi. Cílem je zachovat kontinuitu vztahů.
 10. V postgraduální oblasti uskutečníme:
  1. Výbor ČNS uspořádá 4 pracovní nefrologické dny v každém roce. Cílem je mimo jiné podpořit regiony a vyzdvihnout osobnosti z regionů.
  2. 24.–25. 4. 2013 připravíme edukační symposium (JBMM) v Poděbradech. Brodovu přednášku přednese Prof. Ray Valholder (prezident ERA-EDTA). Hlavní téma symposia bude predialýza. Hlavním výstupem tohoto symposia bude sborník přednášek/monografie, která bude oficiální publikací ČNS.
  3. V lednu v roce 2013 proběhne NWS, hlavním organizátorem je Rychlík, tématem bude imunosupresivní léčba v nefrologii.
  4. V roce 2014 proběhne 35. Český nefrologický kongres, kongres bude spojen s mezinárodní konferencí o uremické toxicitě a kardiovaskulárních komplikací, navržený název akcí je Czech Renal Week, který proběhne v Praze.
  5. Ve spolupráci s nadací pro choroby ledvin se ČNS bude podílet každý rok na organizaci světového dne ledvin
 11. Pro své členy ČNS bude vyhlašovat soutěž o ceny:
  1. výroční cena ČNS za nejlepší originální publikaci v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2012, 2013
  2. výroční cena ČNS za nejlepší monografii v oboru nefrologie, dialýzy či transplantace v roce 2012, 2013
  3. ceny za nejlepší přednášku a poster na národním nefrologickém kongresu 2014
  4. udělení čestných členství 1–2 kandidátům/rok za rozvoj oboru nefrologie