Léčivé přípravky obsahující glukózu (ATC B05DB)

Stanovisko ČNS k návrhu změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících glukózu (ATC B05DB)

SÚKL
Oddělení stanovení výše a podmínek úhrady

V Praze 19. 5. 2010

Seznámili jsme se se stanoviskem SÚKL z 22. 4. 2010, které se týká změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících glukózu (ATC B05DB) používaných při peritoneální dialýze. K danému návrhu máme následující připomínky:

v bodě 2)a) zprávy je uvedena jen část ze seznamu hypertonických roztoků glukózy (plně hrazených), které se při peritoneální dialýze používají. Kompletně zde chybí např. roztoky BALANCE, CAPD/DPCA, BICAVERA a další. Všechny tyto roztoky se běžně používají v klinické praxi v závislosti na použitém systému napojení. Je tedy potřeba přehled roztoků doplnit a zkompletizovat (viz např. Číselník VZP z roku 2006) včetně těch, které nejsou plně hrazeny.
v bodě 3) je nutné změnit podmínky úhrady na „A“, jelikož roztoky se používají především při ambulantní léčbě.
v bodě 4) stanovení ODTD; lze souhlasit s ODTD pro metodu CAPD (kontinuální ambulantní PD). V případě, že pacient je léčen metodou APD(automatizovaná PD) je ale ODTD vyšší, a sice průměrně 15 l roztoku na den. Vzhledem k možnosti stanovení jen jedné ODTD pro celou skupinu léků a výkonů navrhujeme, aby pro APD byla schválena další zvýšená úhrada odpovídající 15 l roztoku/den.
ad bod 5) nesouhlasíme se zařazením ATC skupiny B05DB pod „Ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému“ ale navrhujeme, aby byla ustanovena skupina nová, či byly roztoky ponechány ve skupině s původním označením „ Náhrady plazmy a perfúzní roztoky“. Dále není jasné, jak bylo vygenerováno čílo terapeutické skupiny 55, které by dle nové vyhlášky z roku 2008 o revizi RS mělo náležet ATB ze skupiny makrolidů.
S pozdravem za výbor ČNS
Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně ČNS 2008-2010
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 420 224 962 587; e-mail: rysavar@vfn.cz