Úhrada nefrakcionovaného heparinu, vyjádření ČNS

Stanovisko výboru ČNS

Svaz zdravotních pojišťoven
Doc. MUDr. Karel Němeček, CSc.
Předseda LK SZP ČR
Nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

V Praze 18. 11. 2010

Věc: úhrada nefrakcionovaného heparinu

Vážení,
v nedávné době proběhlo v rámci revize úhrad RS a ATC skupin řízení s nefrakcionovanými hepariny (SUKLS200968/2009). 7.9.2010 byla SÚKLem vydána Finální hodnotící zpráva a 30.9.2010 pak konečné rozhodnutí. V rámci této revize bylo sice navrženo zvýšení úhrady pro jednotlivé nefrakcionované hepariny proti předcházejícímu stavu, to ale zdaleka nepokrývá současné reálné náklady na léčbu heparinem. Jak je jistě všeobecně známo, byly nefrakcionované hepariny od 1.1.2010 vyjmuty na základě rozhodnutí MZd z cenové regulace a SÚKL jim tedy nemůže stanovovat maximální ceny. Toto opatření vedlo k výraznému navýšení ceny heparinů výrobci, která významným způsobem převyšuje jak původní, tak nově navrhovanou úhradu. Pro informaci uvádíme, že běžná cena 1 balení Heparinu Léčiva 1x10ML/50KU v lékárnách se nyní pohybuje mezi 230-325 Kč, zatímco nově stanovená úhrada je 116,6 Kč. U Heparinu Forte Léčiva 5x1ML/25KU je cena v lékárnách 340-470 Kč, úhrada byla stanovena na 291,6 Kč a Heparin Sandoz 25 000 10x5ML/25KU se prodává za 950-960 Kč, zatímco úhrada je stanovena na 583 Kč. Rozdíl mezi úhradou a cenou jsou nucena hradit ZZ ze svých vlastních zdrojů.
V naší odbornosti se tato problematika týká zejména nefrakcionovaného heparinu, který je používán během hemodialyzačního léčení. Heparin se zde vykazuje jako ZÚLP a pokud nebude tento plně hrazený, je logickým krokem, že nemocní budou převáděni na jinou antikoagulační léčbu, která bude mít plnou úhradu ZP (LMWH). Při srovnání nákladové efektivity je ale zřejmé, že tato léčba bude mnohonásobně dražší, než léčba nefrakcionovaným heparinem a významnou měrou stoupnou náklady ZP za léky na předpis. Při poměrně malém procentu nemocných léčených LMWH v současné době lze očekávat, že nárůst nákladů bude ročně v řádu desítek miliónů korun.

Z pohledu odborné společnosti považujeme na neakceptovatelné, aby léky nezbytně nutné pro léčbu těžce nemocných pacientů (a za takovýto lék heparin u chronicky hemodialyzovaných nemocných považujeme) nebyly plně hrazené ZP. Kromě již výše zmíněné pravděpodobnosti zvýšení celkových nákladů na léčbu v případě převodu na LMWH to může mít i rizika vedoucí ke zvýšení morbidity těchto nemocných, pokud pacienti nebudou dostávat adekvátní dávky heparinu z důvodu jeho vysoké ceny.

Rádi bychom tímto dopisem na tuto skutečnost upozornili a požádali o vaše stanovisko, jakým způsobem bude tato záležitost dále řešena (navýšení úhrady pro hepariny ZP do výše nákupní ceny?, akceptováním preskripce LMWH u všech hemodialyzovaných nemocných bez následného sankcionování ZZ za překročení preskripčního limitu? dohodnutí DNC s výrobci na úroveň stanovené úhrady?).
Děkuji za vaši brzkou odpověď.

S přátelským pozdravem za výbor ČNS

 

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
2. místopředsedkyně ČNS U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 420 22496-2587
E-mail: rysavar@vfn.cz